Soliloqui d’un jove amb espectatives de vore futbol mentre es juga el seu futur

28 de març del 2012

Avui juga el Barça la Champions. Porte tot el dia currant, i per fi arriba la recompensa: partit televisat.

Ara quan acabe de treballar em dutxaré i em tombaré al sofà mentre prenc unes birres i pegue una miradeta al diari Sport. Pot ser vinguin un parell d’amics i pillem uns menús del Mc.Donals mentre veiem el partit.

És monòtona la vida, però crec que soc feliç. Entre setmana treballe i quan acabe descanse, sope, veig la Tv i a dormir per tal de tornar a començar la rutina. El cap de setmana treballe pràcticament durant tot el dissabte, però més animat ja que per la nit toca sopar i anar de festa. És el dia que més m’agrada de la setmana. Durant la setmana acumule ganes de festa. Quan arriba el dissabte per la nit em menge el món, i si fan futbol més encara. La nit del dissabte és sempre una passada. M’agrada anar de sopar abans de la festa, però no puc sempre perquè no m’arriba el sou. Amb el “botelló” bec tot l’alcohol que vull (he tingut diverses intoxicacions etíliques) però  no prenc drogues. Els diumenges no m’alce del llit pràcticament fins ben entrada la vesprada.

Soc collidor de taronja per a una ETT des que tenia 16 anys, treballe de sol a sol i em paguen 600 € mensuals, encara que sempre amb retràs. A més tinc problemes d’esquena i no em puc permetre agafar la baixa perquè perdria el treball. Els meus pares em diuen que em traga el Graduat Escolar, i que estudie un mòdul per tal de trobar algun dia un treball en millors condicions. Mai se m’ha donat bé l’escola.

El meu pare es troba en l’atur des de fa quatre anys; ma mare és funcionaria, encara que ara cobra molt menys que fa dos anys i a més està molt preocupada pels rumors d’acomiadaments en la sanitat pública. Ella i els companys han fet manifestacions i totes eixes coses que fan. A mi no em va tot això. Ella cobra més que jo i encara es queixa.

Parlant de manifestacions, avui han vingut uns homes d’un partit o sindicat, com es diga, a dir-nos que demà no anem a treballar perquè hi ha Vaga General. Ni boig deixe de treballar! No puc perdre un euro, estic estalviant per comprar-me la Play Station 3 i per acabar de pagar els cristalls tintats del meu cotxe. És veritat que aquesta gent pareixia tenir moltes raons. Però pase, com bé  diuen “qui estiga bé que no es menege”. Ens han oferit fer com que no ens deixen treballar per tal que la empresa no ens pose problemes. Però no val la pena tot això.

Tres companys meus si que faran Vaga. En veritat son valents. Mon pare em diu que si la empresa pren represàlies ho pagaran. Però si aconsegueixen alguna cosa aturant-se també em beneficiaré jo sense haver fet la Vaga.

Comence a sentir-me contradit. Tenen raó en això de què qui no te opció de parar de treballar per les pressions al lloc de treball s’entén que no paren. Però si els piquets t’ajuden deuria fer-la. Però total per a què! A la Tele tots diuen que la Vaga no ajuda a acabar amb la crisi, que no serveix per a res, que el país no està per a vagues, que “esto lo arreglamos entre todos”. Quin embolic! Deuré estudiar un poc per tal d’entendre aquestes coses…

Bo, què més dona, avui juga el Barça.

El “grupito” patronal y la Huelga General

No se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país, sus aeropuertos, los transportes… Los servicios públicos son decisivos para el país.” Juan Rosell, Presidente de la CEOE.

Restringir el ejercicio de la huelga en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de personas y empresas” CEOE.

Lo primero que me pregunto al leer estas líneas es: ¿Un “grupito” puede llegar a paralizar un país?

Lo que denotan estas palabras es que trata de desmotivarnos de cara a la Huelga General refiriéndose a todos huelguistas como un grupo reducido. Aún así está preocupado por sí este “grupito” paraliza el país, los aeropuertos, los transportes… Sinceramente se le ha escapado: podemos parar el país.

¿Será que un “grupito” puede parar el país o será que calculan que el 29 M seamos muchos más de los que ellos desearían? ¿Puede ser que una huelga por pequeña que sea les haga siempre daño a las sanguijuelas sociales? A caso esperan una respuesta más contundente de lo que nos dicen los medios de comunicación (suyos)?

Qué necesidad tiene todo un jefazo de los patrones para hacer afirmaciones como la de restringir el derecho de huelga? ¿Qué le preocupa? ¿También tienen miedo ellos?

Seguramente el día después de la Huelga General aparezca en todos los medios que no ha tenido ningún éxito, que los piquetes han sido violentos, que muchos usuarios de metro se han quedado tirados, que muchos trabajadores no han podido ejercer su derecho al trabajo…

Eureka! En eso estamos de acuerdo: ahora mismo más de 5 millones de trabajadoras y trabajadores no pueden ejercer este derecho. Además miles de familias son desalojadas todos los días de casa. Las fuerzas del Estado (pagadas por nosotros) nos pegan cuando protestamos pacíficamente por lo que es nuestro. A golpe de decretos nos roban los nuestros derechos sociales y laborales…”¡suma y sigue!”

Nosotros simplemente luchamos por evitarlo. Ellos por evitar que lo evitemos. No les preocupa si hay 5, 6 o 7 millones de parados ni si millones de personas acaban en la miseria. Solo les preocupan sus beneficios a costa de hacernos cada día más esclavos.

No obstante, lo más indignante e insultante de todo es que ahora Rosell se preocupe por los servicios públicos. ¡Casi nada! Después de estar tratando de demonizar, dinamitar y privatizar todo aquello público, de pedir el despido de miles de funcionarios, ahora dice que los servicios públicos son decisivos para el país.

También se preocupa de recordar que en España hay 4.736 liberados sindicales, (olvidando que la patronal tiene 35.000). Seguramente criminalizará a los piquetes obreros, mientras callará sobre los piquetes patronales y las tácticas mafiosas que utilizan para que los trabajadores no puedan ejercer su derecho a Huelga. Podéis visitar muchísimas páginas donde se denuncian estas prácticas empresariales. Un ejemplo:  29 M SIN MIEDO.

 No tengamos miedo, hagamos lo posible por hacer la Huelga. Si tú quieres y tu empresa te lo impide, no tengas miedo, contacta con los sindicatos.

Tampoco olvidemos que la Huelga no consiste solamente en no trabajar sino  también en hacer una Huelga de consumo: no comprar nada (se puede comprar el día anterior), tener un consumo de agua y energía mínimo. Podéis consultar esta página web para más información CONSEJOS HUELGA DE CONSUMO. Y sobre todo no faltéis a las manifestaciones que tendrán lugar en las principales ciudades. (+Información en las webs de CCOO, CGT, UGT).

En fin, esto es la lucha de clases, ni más ni menos, y la Huelga será el reflejo de nuestra fuerza. Todo depende de qué en que parte estés: de la tuya o de la de los otros.

Lo que es seguro, es que los trabajadores y trabajadoras somos la mayoría de la población y quien verdaderamente son un “grupito” son ellos. Y lo más seguro de todo es que por lo menos un “grupito” de trabajadores ese día mostrarán su dignidad por luchar por sus derechos y por los de todos y todas.

El “grupito” patronal i la Vaga General

No se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país, sus aeropuertos, los transportes… Los servicios públicos son decisivos para el país.” Juan Rosell, Presidente de la CEOE. Entrevista en ABC.es.

Restringir el ejercicio de la huelga en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de personas y empresas CEOE

El primer que em pregunte al llegir aquestes línies és: Un “grupito” pot arribar a aturar un país?

El que denoten aquestes paraules és que tracta de desmotivar-nos de cara a la Vaga General referint-se a tots vaguistes com un grup reduït. No obstant això hi està preocupat per si aquest “grupito” atura el país, els aeroports, els transports… Sincerament se li ha escapat: podem aturar el país.

Serà que un “grupito” pot aturar el país o serà que saben que el 29 M siguem molts més dels que ells desitjarien? Pot ser una vaga per xicoteta que siga els fa sempre mal a les sangoneres socials? A cas esperen una resposta més contundent del que ens diuen els mitjans de comunicació (seus)?

Quina necessitat té tot un cap dels patrons per a fer afirmacions com la de restringir el dret de vaga? Què li preocupa? Ells també tenen por?

Segurament el dia després de la Vaga General aparega a tots els mitjans que la vaga no ha tingut cap èxit, que els piquets han segut violents, que usuaris de metro s’han quedat tirats, que molts treballadors no han pogut exercir el seu dret al treball…

Eureka! En això hi estem d’acord: ara mateix més de 5 milions de treballadores i treballadors no poden exercir aquest dret. A més milers de famílies son desallotjades tots els dies de casa. Les forces de l’Estat (pagades per nosaltres) ens peguen quan protestem pacíficament pel que és nostre. A colp de decrets ens roben els nostres drets socials i laborals…”suma y sigue!”

Nosaltres simplement lluitem per evitar-ho. Ells per evitar que ho evitem. No els preocupa si hi ha 5, 6 o 7 milions d’aturats ni si milions de persones acaben en la misèria. Només els preocupen els seus beneficis a costa de fer-nos cada dia més esclaus.

No obstant això, el més indignant i insultant de tot és que ara Rosell es preocupe pels serveis públics! Quasi res! Després de estar tractant de demonitzar, dinamitar i privatitzar tot allò públic, de demanar l’acomiadament de milers de funcionaris, ara diu que els serveis públics son decisius per al país.

També es preocupa de recordar  que en Espanya hi ha 4.736 alliberats sindicals, (oblidant que la patronal en té 35.000). Segurament criminalitzarà als piquets obrers, mentre callarà sobre els piquets patronals i les tàctiques mafioses que utilitzen per tal que els treballadors no puguen exercir el seu dret a Vaga. Hi podeu visitar moltíssimes pàgines on es denuncia aquestes pràctiques empresarials. Un exemple:  29 M SIN MIEDO.

 No tinguem por, fem el possible per fer la Vaga. Si tu vols i la teua empresa t’ho impedeix, no tingues por, contacta amb els sindicats.

Tampoc oblidem que la Vaga no és només deixar d’ acudir al treball sinó també una Vaga de consum: no comprar rés (es pot comprar el dia anterior), tenir un consum d’aigua i energia mínim. Podeu consultar aquesta pàgina web per a més informació CONSEJOS HUELGA DE CONSUMO. I sobretot no falteu a les manifestacions que tindran lloc a les principals ciutats. (+informació a les webs de CCOO, CGT, UGT).

 En fi, açò és la lluita de classes, ni més ni menys, i la Vaga serà el reflex de la nostra força. Tot depèn de quina part estàs: de la teua o de la dels altres.

El que és segur, és que els treballadors i treballadores som la majoria de la població i qui vertaderament son un “grupito” son ells. I el més segur encara és que almenys un “grupito” de treballadors eixe dia mostraran la seua dignitat per lluitar pels seus drets i pels de tots i totes.

Marco Malenin

Als companys (Ovidi Montllor)

Si t’arriba el matí,
penses: ja ha passat un dia.
Han passat dies i anys,
i sempre és el mateix dia.

Dia de morts i de dol,
dia que mai no es voldria.
Per això ningú no el vol,
encara que encara sia.

Temps tan llarg que hi ha qui es cansa
Temps batejat amb vermells,
de sang, de sol i d’esperança.

Saps que tens la veritat
perquè viure així és mentida.
Tens forces per a esperar,
perquè és més forta la vida.

Arribarà el matí
que el plor serà d’alegria.
Només per aquest fruit.
Jo donaria la vida.
Només per aquest fruit,
jo donaria la vida.

¿Por qué gastan un millón y medio de € en artificios lacrimógenos y fumígenos?

Poco a poco nos vamos acostumbrando a las palabras “recorte”, “paro”, “crisis”, “ajuste” y “es necesario” de la misma manera  que vemos como algo normal y natural que existan personas sin techo en las calles. Precisamente a estas personas se les podrá multar por pedir limosna en Valladolid. ¿Esto es normal?

Mientras tanto, aparece en el BOE algo que asusta: adquisición de artificios lacrimógenos por valor de 1.071.770,40 euros netos, y fumígenos por valor de 416.799,60 euros. Algo similar ocurrió en octubre del 2011 cuando Grecia compró 400 tanques de guerra a EEUU por más de 1.000 millones. Con la que está cayendo.

No hace falta preguntarnos para qué sirve todo esto. Sería como decir que una porra sirve para aporrear al personal.

Pero vale, hasta aquí se entiende que un gobierno reaccionario que va empujando la vida de millones de personas hacia el abismo (a la velocidad de la luz) se prepare para responder las movilizaciones en respuesta a sus políticas. Pero no, el anuncio de licitación apareció en el BOE el 25 de junio de 2011, esto es, fue una adquisición del gobierno del PSOE. Eso sí, al PP le vendrá de perlas. Ni que lo tuviesen hablado…

Es como la reforma laboral, aunque el PSOE se posicione en contra de esta reforma laboral, la de su gobierno fue en la misma dirección. También deberíamos recordar que Zapatero ya nombró con la boca pequeña lo de “reformar el derecho de huelga” aunque la Patronal lo diga ahora con la boca grande. Podríamos hablar de la dación en pago, propuesta por IU en el congreso y que el PP rechazó y el PSOE se abstuvo. O de los porrazos a los estudiantes en el Lluís vives sin olvidar los de la huelga del 29 S.  Sí, ni aposta…

Con la escusa de la “crisis”, cargan los efectos de dicha estafa sobre los trabajadores y trabajadoras mientras los culpables se siguen forrando y escondiendo el dinero en paraísos fiscales. Nos recortan derechos laborales y sociales y como es normal, salimos a la calle a luchar por lo que es nuestro.

Para más inri, con nuestros impuestos pagan a los grises teñidos de azul democrático para taparnos la boca a porrazos, o como tienen previsto con artificios lacrimógenos y fumígenos.